İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında hazırladığımız makalelerimiz aşağıda bulunmaktadır. Genel olarak İdare Hukukunun içinde hangi unsurları barındırdığını bu kısımdan okuyabilirsiniz.

İdare Hukuku, temelini Anayasadan alır ve idarenin kuruluşunu, idarenin işlem ve eylemlerini, idarenin kişiler ile olan ilişkilerini düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. İdare hukuku içtihatlara dayanır ve dinamik bir hukuk dalıdır. İdare Hukukunun asıl konusunu devlet idaresi oluşturur. İdari davalar, idari yargılamanın en temel unsurudur.

İdari davalar 3 başlıkta incelenir. Bunlar; idari yargıda iptal davası, tam yargı davası ve  idari sözleşmelerden kaynaklanan davalardır. İptal davası, idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi için açılan en temel idari dava türüdür. Menfaati ihlal edilen kişi tarafından idarenin işleminin; yetki, sebep, şekil, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu iddia edildiği takdirde idari işlemin niteliğine göre İdare Mahkemesi, Vergi mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay da iptal davası açılabilmektedir. Tam yargı davası ise, idarenin herhangi bir işlemi, eylemi veya ihmali sebebiyle zarar gören kişi tarafından açılan maddi ve manevi zararın tazminini amaçlayan bir idari davadır.

İdare Hukukunun alt dalları olarak Regülasyon, İhale Hukuku, Memur (Statü) Hukuku, İdari Sözleşmeler Hukuku, İdari Yaptırımlar, İmar Hukuku, İdari Yargılama Usulü bulunmaktadır.

Büromuz;

- Kentsel dönüşüm hukuku ve iptal davaları,
- Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,
- Tam yargı davaları,
- İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları,
- Kamu ihaleleri hakkında danışmanlık ve meydana gelebilecek ihtilafların mahkemeye taşınması durumunda dosya takibi,
- Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,
- Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
- Tahkim yolu öngörülmüş imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinin birinin yürütülmesi adına uygulanan idari sözleşmeler sebebiyle taraflar arası çıkan anlaşmazlıklara ilişkin tüm davalar,
- İdari sözleşmeye karşı davalar,

başta olmak üzere, İdare Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla hizmet vermektedir.

Facebook Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Kavaklıdere, Atatürk Bulvarı No:219 / 6 Çankaya / ANKARA